Tüzük

*****     EN SON DEĞİŞİKLİKLERİ İLE SAM-SEV VAKIF TÜZÜĞÜ     *****

1988 SAM-SEV SAMSUN SPOR EĞİTİM VE TANITMA VAKFI

(-SAM-SEV  1988-)

*Vakfın tescili:  << SAM-SEV >>  Samsun 3. noterliğinin 22.10.1988 tarih ve 44032 yevmiye nolu vakıf senedi ile kurulmuş, Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 9.11.1988 tarih ve Esas no 941.  Karar no-792. sayılı kararı ile Mahkeme nezdinde vakıf siciline tescil edilmiştir. Vakıf Tüzüğü Resmi Gazetenin 02.04.1989 tarih ve 20127 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.*

G İ R İ Ş

-İnsanlar birbirlerinden el çektikleri gün insanlık, karşılıklı dayanışmadan kaçındıkları gün ise, topluluk yok olur:
Bu vakıf senedinde isim soy adı ve ikamet adresleri yazılı bulunan şahıslar tüm Samsun adına :

-insanların en çok gereksinme duydukları şeyi vakfetmek, vakıfların en hayırlısıdır* inancı ile Spor-Eğitim ve Tanıtma alanlarında karşılıksız hizmet ,toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma ülkesini geliştirmek amacı ile SAMSUN SPOR EĞİTİM VE TANITMA  VAKFI nı kurma ve ülkemizin yararına sunma şansına eriştiğimiz için onur duyuyoruz. Kurmuş olduğumuz vakfı yüce Milletimize, yasama ve yürütme erklerine, bağımsız yargı organlarına,Milli eğitim gençlik ve spor bakanlığına, vakıflar genel müdürlüğüne,Samsun ili halkına vakıf     organları ile tüm yardımseverlere emanet ediyor, koruma,destekleme  ve geliştirme çabalarını esirgememelerini diliyoruz.

Türkiye Cumhuriyetinin Türk istiklalinin vatan ve Atatürk sevgisinin sembolleştiği Ondokuzmayıs beldesi Samsun un sosyal ve ekonomik hayatımızda bizlere verdiği başarılara karşılık olarak beldemize yeni ışıklı bir yol ve yön verebilmek heyecanı içinde gelecek nesillerimize büyük Atatürk ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe ve yaşayan; milliyetçi, memleket sever Samsunlu hemşerilerimize ülkenin birlik ve beraberlik içinde kalkınmasına yardımlarını temin ve ümidi içinde bu vakfı tesis ediyoruz.

Biz kurucular olarak temelinde hayır duygusu ve insan sevgisi yatan vakfımıza gelecekte yardım  edecek ve katkıları ile destek olacak yurttaşlarımıza ve vakfı yönetecek, yaşatacak ve geliştirecek kuşaklara şükranlarımızı sunuyoruz.

BÖLÜM-  I-

VAKFIN ADI MERKEZİ, HUKUKİ NİTELİĞİ :

MADDE-1-    VAKFIN ADI VE MERKEZİ.

Vakfın ünvanı;  **SAMSUN-SPOR EĞTİM VE TANITMA VAKFI**dır.Bu vakıf senedinde kısaca- SAM-SEV-  veya VAKIF diye anılacaktır.Vakfın merkezi SAMSUN dur. Vakıf maksadını gerçekleştirmek için gerektiğinde genel kurul kararı ile Türkiye içinde ve dışında başka şube, temsilcilik irtibat bürosu veya sair teşkilat kurabilir. Şubelerin temsilcilerin irtibat bürolarının veya kuruluş ve sair teşkilatların görev ve yetkileri vakıf yönetim kurulunca belli edilir.

MADDE-2-              VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ:

Bu vakıf 903 sayılı kanunda belirtilen teftiş makamının da denetimine tabi olan tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur. SAM-SEV in siyasetle hiçbir ilgisi yoktur. Siyasi bir amaca da alet edilemez.  SAM-SEV amacına uygun konularda yerli yabancı benzeri diger kurumlarla işbirliği yapabilir.

Vakıf gelirlerinin en az yüzde seksenini nevi itibarı ile genel ve özel katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan ve amaç maddelerinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesini kapsamak üzere kurulmuş bir vakıf tır.

BÖLÜM-  II  –

VAKFIN AMACI VE HİZMET KONULARI

MADDE-3-

903 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak üzere;

a)    Samsun ilinde sporun gelişmesini sağlamak,sporla uğraşan herkesin yararına açık spor tesisleri kurmak,kurulmuş bulunanların bakım ve onarımlarını yaptırmak,ilaveler yaptırmak ve gelişmelerine temin temek.

b)    Spor ve eğitimi konuları ile ilgili seminerler düzenlemek,bu konularla uğraşan okul, kulüp,dernek,şirket ve vakıf gibi kuruluşlarla sporun ülke ve il düzeyinde gelişmesi için işbirliği yapmak, bunları bir araya toplayarak faaliyetlerine etkinlik kazandırmak,koordinasyon ile bütünleşme sağlamak.

c)    Samsun ilinde var olan bütün spor kulüplerinin yanı sıra bu güne kadar ilimizin sportif alanlara etkinliğini en üst düzeyde duyurmuş bulunan SAMSUNSPOR un tüm Samsunlulara mal olabilmesi için her konuda çıkarlarını korumak, alt yapı ve kendi sosyal  ve sportif eğitim ve uygulama tesislerine kavuşturmak Samsunspor un futbol ve diğer branşlarda da faaliyet gösterilmesini temin etmek ve teşvik etmek, bu konularda sporcu yetiştirilmesine yardımcı olabilmek, Samsunspor u yurt içi ve dışında örnek ve popüler bir ekol haline getirmek.

d)    Parlamenterlerin, il yöneticilerinin spor ile ilgili yöneticilerin tüm sporla ilgili kişi ve kuruluşların _hiç bir çıkar gözetmeksizin-  SAM-SEV ve Samsunspor a desteğini sağlamak, çıkarlarını ve sorunlarını yetkili kurumlar ve kamu oyunda sahip çıkmak ve takipçisi olmak.

e)    Samsunspor yönetimlerinde üyelerin görev almasını sağlayarak destek ve denetimini temin etmek,

f)    Samsundaki spor seyircilerini, Samsunspor taraftarlarını sosyal ve kültürel yönden eğiterek yurt içinde ve dışında popüler ve örnek bir seyirci ekolü haline getirmek spor sahalarında d7ünyada ve ülkemizde görülen üzücü v utanç verici davranışların önlenmesi için etkinliklerde bulunmak.

g)    Samsun ilinin Cumhuriyet tarihimizdeki şerefli yerinin gelecek nesillere aktarılmasını temin için derleme ve araştırmalarda bulunmak bunları yayınlamak özelikle şehir gençliğinin tarihi kültürel ve sportif eğitim etkinliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmak bu konulardaki faaliyetlerin geliştirilmesi için,yarışmalar açmak, yararlı çalışmalarda bulunanlara ödüller vermek,teşvik etmek özellikle  19 mayıs gününün kutlanmasının aktivitesini canlı tutabilmek için resmi kuruluşlar ve Samsun halkı  ile el ele gönül gönüle şenlik ve programları hazırlamak ve katkıda bulunmak.

h)    Samsunlu ve Samsunsporlu olma duygusunun yüceliğini eğitim yoluyla benimsetmek ve yaygınlaştırmak,

I Samsun Şehrinin spor ile birlikte tarihi gelişimini ülke içinde ve dışında tanıtmak için etkin kültürel faaliyetlerde bulunmak, Samsun un tabii coğrafi konumunu turizm alanında da ekonomik yönden verimli hale getirilmesi amacı ile ilimizde yatırımlar yapılmasını temin için ilgilileri teşvik etmek takip etmek ilin kalkınmasına yardımcı olmak,

i)    İl gençliğinin eğitimlerine yetişmiş ve yetişmekte olan başarılı sporculara yardımcı olabilmek maksadı ile burs yurt, ayni ve nakdi yardım ve benzeri sair öğrenim olanakları sağlamak, Türk çocuklarına eğitim ve sportif alanlarda araçlar, gereçler temin etmek,

j)    SAM-SEV in kuruluş yıldönümlerini kutlamayı ananevi hale getirmek,

k)    Vakıf gayesine uygun her çeşit basın ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu doğrultudaki mesleki ve ilmi araştırmaları teşvik etmek, bunları yayınlatmak ve yayınlamak, Samsunspor sporcu ve taraftarlarına spor kültür ve bilgileri verebilmek amacı ile broşürler bastırmak, seminerler düzenlemek ve bu seminerlere katılan taraftarlara  * taraftar kartı* vermek,

l)    Çeşitli illerdeki üyeleri vasıtası ile genç ve yetenekli sporcuları izlemek ve bunları Samsunspor’a kazandırmak,

m)    Sporcu sağlığı ile ilgili eğitim ve destek sağlamak, muhtaç durumda olan eski ve yeni sporcu ailelerine ve kendilerine karşılıksız maddi ve manevi destek sağlamak,

n)    Vakfın mal varlığını artırmak için işletmeler ticari işyerleri kurmak ve bunları
işletmek, mevcutlara ortak olmak, alım ve satım işlerinde bulunmak,
o) -Samsun ilinin Sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak üzere proje
üretmek, İl yöneticileri ile milletvekilleri ve diger ilgililere sunulmak üzere
gerekli çalışmaları yürütmek ve bu konuda sivil toplum örgütleri ile çalışmalar
yapmak;
P)  -Samsun ilinin Türkiye genelinde etkinliğini sağlamak ve gelişimine katkıda
bulunmak üzere, Samsun içi ve Samsun dışında yaşayan Samsunluları
bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürmek;

r) -Samsun ilinin sosyal ve ekonomik sorunlarının aşılmasında gerekli girişimleri
başlatmak, Samsun’u yönetenlere ve temsil edenlere bu konularda Kamu oyu
desteği sağlamak ve gerektiğinde diğer sivil toplum kurulmuşlarını da bir araya
getirerek sorunların çözümü için çalışmalar yürütmek;

s) -Samsun İlinin ekonomik sosyal ve sportif konulardaki sorunlarının aşılması ve
kurumların bilgilendirilmeleri için gerekli sempozyumlar, kongreler, ilimizin sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulacağı geniş kapsamlı toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde bu faaliyetlere destek vermek;

t) -Samsun da eğitim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, Okul ve
Derslik yapımı için destek kampanyası düzenlemek; Vakfın amaçları arasındadır.
Vakıf yönetim kurulunun uygun göreceği diğer her türlü eğitim, kültür, spor, ve sosyal yardım konuları vakıf çalışma alanı içine  alır.  Yönetim kurulu günün şartlarına ve vakıf mali olanaklarına göre yukarıda yazılı hizmet ve faaliyet alanlarından birisine veya bazılarına öncelik tanıyabilir. Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. mad.sindeki sınırlanan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirleri arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakıf amaçlarına tahsil ve sarf edilir.

BÖLÜM –   III –

VAKFIN MAL VARLIĞI-GELİRLERİ-SAĞLAYICI İMKANLARIN KARŞILIĞI-
MALLARININ İDARESİ-SARF ŞEKLİ-VAKIF FONLARININ PLASMANI
VE HESAP DÖNEMİ_

Madde- 4-        Vakfın kuruluş mal varlığı;

SAM-SEV in ilk kuruluş varlığı, vakfa tahsis edilen onur üyeleri dışındaki kurucu üyelerin kişi başına_ 300.000-TL si katılımları ile toplanan (-140 x 300.000-) =42.000.000.-TL. Kırkikimilyon liradır. Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak her türlü mal ve hakları satın alma, bağış veya ölüme bağlı tasarruflarla iktisap etme veya gelirleri ile mal varlığını artırabilir. Vakfın mal varlığına yapılan ilaveler öncesi mevcutlarla birlikte her takvim yılı başında teftiş makamına bildirilir.

Madde-5-                 VAKFIN GELİRLERİ;

Vakfın gelirleri ve gelir kaynakları şunlardır.
SAM-SEV- in amaçlarının tahakkuku için yasalar dâhilinde yurt içi ve yurt dışında hakiki ve hükmi şahıslar tarafından bizzat veya bilvekale yahut vasiyet yolu ile yapılacak olar para menkul gayrimenkul bağışlar, tahsisli teberrular ve her çeşit bağışlar, emsali kıymet ve haklarla vakfın bizzat kurup ve işleteceği veya ortak olacağı ticari işletmelerin gelirleri, gayrimenkul iratlarından elde edeceği gelirleri,
Vakfın kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerden sağladığı gelirleri ile yayın faaliyetlerinden sair faaliyetlerinden teşebbüs ve toplantılarından elde edilen gelirler. Her ortaktan iki yılda bir yapılacak genel kurullarda belirlenecek yıllık katkı payları”,vakfın balo yemek konser spor turnuvaları, defileler, piyango,kermes,gibi faaliyet gelirleri ile diğer gelirler.
Madde- 6-   Vakfın sağlayacağı imkânların karşılığı;
SAM-SEV in her türlü imkânlarından yararlananlara sağladığı imkânlar prensip olarak karşılıksızdır. Ancak yönetim kurulu önceden yapılacak bir mukavele ile vakıftan yararlananların eğitim, öğrenim ve ihtisaslarının bitiminde vakıf kuruluş veya müştemilatlarında veya amacın tahakkuku için öngöreceği yerde görev almaları, yönetim kurulunca verilecek hizmetlerde ve gerekirse belli bir süre vakıf yararına çalışmaları şark koşulabilir.

Madde- 7-    Vakfa ait malların ve tesislerin idaresi ve bunlarda değişiklik;

a-)    SAM-SEV in sahip olduğu mallar, haklar ve tesisler, 903 sayılı kanun çerçevesinde idare edilir.  Vakfın gayesini ihlal etmemek şartı ile gayrimenkulleri üzerinde her çeşit ipotek tesis edebilir. Mülkiyetin gayri ayni haklar tesis edilebilir. İştirak halinde bulunan malları müşterek mülkiyet haline getirebilir. İfraz ve ilhak yapabilir. Gayrimenkuller satın alabilir. Mevcut ve gelecek gayrimenkuller üzerinde tebdil ve tadilatta bulunabilir. Vakıf mal varlığına hangi yoldan katılmış olursa olsun geliri giderini karşılamayan değerine uygun gelir getirmeyen iktisadi değerlerini rantabilitelerini devamlı bir tarzda kaybetme veya tahsis maksatlarına uymama durumuna düşen taşınır ve taşınmaz mallar ile sair kıymetler ve haklar yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun oy çokluğu kararı ile daha yararlı diğer herhangi bir mal ve değerle değiştirilebilinir. Bu konuda teklif ve vakıflar genel müdürlüğünden gelindiğinde 903 sayılı kanun hükümlerine uyulur. veya 13. madde hükümleri tatbik edilir.

b-)    Vakıf     borç alabilir. Ve verebilir, menkul mallar ve menkul kıymetleri ve her türlü hakları katın alabilir. Rehin ve ipotek tesis edebilir ve alabilir. Ayni ve şahsi her türlü hakları iktisap edebilir. Bunları elden çıkarabilir. Her türlü tasarrufta bulunabilir.

c-)    Bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal varlığı ve hakka sahip olabilir. Sahip olduklarını satabilir. Devir ve ferağ edebilir. Bunların gelir veya kayralırın tahsil edebilir. Sarf edebilir.

d-)    Sahip olduğu menkul veya gayrimenkul malları ve paraları idare ve tasarruf eder. Harcar, hisse senedi intifa senedi tahvil veya değir hisse temsil eden evrakını ve hisse senetlerini bunlara ait kuponları alabilir. Satabilir. Gelirlerini tahsil ve sarf edebilir.

e-)    Gayelerini gerçekleştirmek için intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabul edebilir. Ve bunları kullanabilir.Menkul gayrimenkul malları rehin dahil her türlü teminatları alabilir. Muteber banka kefaletlerini kabul edebilir. Gereğinde ödünç alabilir. Vakıf mal varlığının bir kısmını rehin gösterebilir teminat olanak olarak kullanabilir.

f-)    Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan vakıf veya spor yasası ile kurulmuş veya kurulacak şirket veya kuruluşlarla iş birliği yapabilir. Anlaşmalar yapabilir.vakıf ve diger kuruluşlardan yardım alabilir.müstakil olarak veya işbirliği yolu ile vakfın mal varlığını tehlikeye atmayacak şekilde sınırlı sorumlu olarak kuruluşlarda genel kurul kararı ile pay sahibi olabilir.yatırımlarda bulunabilir.

Madde_  8-   Vakfın gelirlerinin sarf şekli:

Vakfın gelirlerinden kanuni ve mecburi masraflar çıktıktan sonra mütebaki gelirlerin sarfı, genel kurul tarafından onaylanacak talimat ve bütçe ile vakfın gayesine uygun olarak harcanır.  Ayni ve nakdi bağışlar tahsis ediliş maksadına uygun olarak harcanır.

Madde_ 9_        Vakfın Fonlarının Plasmanı :

Vakfın mal varlığına ilave edilmek üzere bağışlanan varlık ve paralarla SAM-SEV e en yüksek ve emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla değerlendirilebilecek mevcutlarını yatırabilir. Devlet tahvili alabilir. Spor yasası ile kurulmuş ve güvenilir şirketlerin kıymetlerin hisse senedi ve tahvillerini satın alabilir veya sair menkul kıymetler karşılığında değerlendirebilir. Vakfa gayrimenkul mallar satın alabilir. bu konuda takdir vakfı vakıf genel kurulundadır.

Madde- 10_    Vakfın Hesap Dönemi:

Vakfın hesap dönemi: Bir ocak tarihinden başlar ve takip eden o yılın otuzbir Aralık günü sona erer.

BÖLÜM-  1V _

VAKFIN ORGANLARI

Madde_  11 _    Vakfın Organları:

SAM-SEV_  in organları şunlardır:

a)    Vakıf Genel Kurulu.
b)    Yönetim Kurulu.
c)    Denetleme Kurulu.

Madde_ 12-  Vakıf Genel Kurulu:

Genel kurul, bu vakıf senedinde belirtilen şekilde kurulan vakfın yönetimi ile yükümlü ve sorumlu *yönetim kurulu* ile * denetleme kurulu* nu seçen, denetleyen ve kendisine tevdi edilen diğer görevleri yerine getiren seçim, denetleme ve tavsiye organıdır.

Vakıf *genel kurulu* aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

a)    Vakıf senedinin ilk sahifesinde isimleri yazılı kurucu gerçek kişiler,
b)    Vakıf senedinin ilk sahifesinde yazılı kurucu tüzel kişilerin temsilcilerinden,
c)    aşağıda belirtilen kuruluş temsilcileri

aa)    Samsun Valisi
bb)    Samsun Belediye Başkanı
CC)     Samsunspor kulüp Başkanı ve geçmiş yıllarda başkanlık yapanlar,
dd)    Ondokuzmayıs üniversitesi rektörü
ee)    Samsun Defterdarı,
ff)    Samsun İl Emniyet Müdürü,
gg)    Vakfın Genel Kurullarınca belirlenecek miktarda nakit, menkul, gayrimenkul bağışında bulunan, bu bağışı yönetim kurulunca kabul edilen ve genel kurulda onaylanan kişi ve kuruluşlar”
hh)    Genel kurul kararı ile kendilerine   şeref üyeliği verilenler,
Bu maddede belirtilen kuruluşların temsilcilerinin üyelikleri ,münhasıran görevli bulundukları süreler için geçerlidir.Ve vekaleten temsil edilemezler.

Madde-  13.  Genel kurulun görev e yetkileri :

SAM-SEV genel kurulunun görev e yetkileri şunlardır.:

a)    Yönetim ve denetleme kurullarının üyelerini ve yedeklerini seçmek.
b)    Vakfın yıllık hesaplarını inceler, denetçiler tarafından düzenlenmiş bulunan denetleme raporlarını tetkik eder, gerekli kararı verir, gelecek yıla ait faaliyet ve hesap bütçelerini onaylamak,
c)    Vakfa gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
d)    Vakfa ait taşınmaz malların üzerinde ipotek tesis edilmesi gerektiğinde yönetim kuruluna yetki vermek,
e)    Gerekli gördüğü hallerde yurt içi ve dışında şube, temsilcilik, irtibat büroları ihdası için veya mevcutların kapatılması için yönetim kurulan yetki vermek, bunların görev yetki ve faaliyetleri için gereken tüm ve yönetmelikleri düzenlemek,
f)    Yönetim kurulana tavsiyelerde bulunmak ve yönetim kurulunca genel kurula
sunulan konularda karar vermek,
g)    Vakfa yapılacak her türlü bağışların prensiplerini saptamak,
h)    Vakfa gelir sağlamak için yapılacak her türlü yatırımların tesislerin yapılabilmesi
için karar almak,
ı)    Gerek görülen ve önerilen alt komitelerin ve yardımcı komisyonların kurulmasına
karar vermek ve bunların seçim ve faaliyet alanlarını belirlemek için yönetim
kurulana yetki vermek,
i)   Vakıf resmi senedinde genel kurula bırakılmış olan diğer görevleri yerine getirmek
ve gerekli karaları almak,
j)   Vakfın tescilini takip eden ilk birinci yıl zarfında ilk genel kurulunu yapmak.

Madde_ 14:    Genel Kurulun Toplantı ve Kara alma usulü:

Genel kurul, Yönetim kurulu başkanlığınca iki yılda bir merkezi olan Samsunda  Mart ayı içinde toplantıya çağrılır. Bu genel kurulun, olağan toplantısıdır. Olağan toplantı kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda bu toplantı yeter sayısı elde edilemez ise toplantı bir hafta sonraya ertelenir. İkinci toplantıda herhangi bir toplantı yeter sayısı aranmaz.  İkinci toplantı bir hafta sonra aynı gün aynı yer ve aynı saatte ve aynı gündem ile yapılır.  Genel kurul gerekirse *olağanüstü* de toplanabilir. Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi SAM-SEV yönetim kurulu veya denetçilerindir. Genel kurul üye sayısının 1/5 inin noterden imzalılarının tasdik edilmiş yazılı taleplerinin tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde vakıf     yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim kurulunun bu görevi ihmal etmesi halinde bunu denetçiler yerine getirmek ile yükümlüdür. Olağanüstü toplantı yeter sayıları da olağan toplantı yeter sayıları gibidir. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarının günü gündemi yeri ve saatinin en geç 15 gün öncesinden Samsun da veya İstanbul da çıkan bir gazetede ilan edilmesi ve genel kurul üyelerine yönetim kurulu tarafından bir taahhütlü mektupla bildirilmesi zorunludur.
Genel kurul toplantılarında gündemde bulunmayan bir husus genel kurul çoğunluğunun oyları ile gündeme dâhil edilebilir. Genel Kurulun toplantılarını yönetim kurulu Başkanı açar. Yokluğunda başkan vekili açar. Toplantının açılması ile katılanlar arasından önce beş kişilik tasnif kurulu seçilir. Takiben genel kurul üyeleri arasından toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile lüzumu kadar katip seçilir.Genel kurullarda kararlar çoğunlukla alınır.
Ayrıca resmi senette değişiklik teklif ve şeklinin yazılı olarak üyelere yollanacak gündemde gösterilmesi de şarttır. Genel kurullarda tasnif ve divan heyetinin seçimleri açık oy ve açık tasnif ile yapılır. Yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimleri ise gizli oy ve asıl ve yedek adayların sıralamasını oy çokluğu tayin eder. Oylamadaki eşitlik halinde kur a yolu ile eşitlik giderilir.

Madde: -15_   Genel Kurul Üyelerinin Yerine Geçenler :
Gerçek kişi olan her üye görev yapmaya mani halleri halinde, yerini almasını istediği iki şahsın adını yazarak kapalı bir zarf içinde yönetim kurulu başkanlığına teslim eder.
Özel bir deftere kaydolunup muhafaza edilir. Teslim edene tesellüm belgesi verilir. bu zarflar verenler tarafından her zaman değiştirilebilir. Kurucu üyenin görevinden ayrılması veya ölümü halinde kapalı zarf genel kurulun ilk toplantısında başkanlık divanınca açılır. bildirilen kişiden birisi genel kurulca o kurucu üyenin yerine açık oy ile seçilir. Eşitlik halinde bildirim listesindeki ilk kişi seçilmiş sayılır. Seçilen üye içinde aynı usul uygulanır.
aday seçilmeden kurucu üyeliğin boşalması halinde kanuni mirasçılara iki isim vakıf yönetim kurulunca yapılacak ihbardan itibaren üç ay içinde yönetim kurulu başkanlığına mirasçılarca (veraset belgesine göre mirasçı nasbedilmiş olanların tamamının imzasını taşıyan imzalı bir yazı ile) bildirilir. Kanuni mirasçılarca bu süre zarfında bildirim yapılmadığı hallerde vakıf genel kurulu tarafından ilk toplantıda mirasçıları arasından
resen bir kişi genel kurul üyesi olarak seçilir. Kurucu üyeler, yerlerini alacaklarını belirledikleri kişileri içeren isimlerin bulunduğu kapalı zarflarını her zaman verebilirler.

Madde – 16-   Vakıf  Yönetim  Kurulu :
SAM- SEV yönetim kurulu, genel kurul tarafından kendi üyeleri arasından ve iki yıl için gizli oyla seçilecek, onbir asil ve onbir yedek üyeden teşekkül eder. Asil Üyelerden birisinin bu sıfatı ortadan kalkarsa aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler asli üye niteliğini kazanırlar. ve normal dönem sonuna kadar görev ifa edenler. Süresi biten üyenin tekrar seçimi mümkündür. Yönetim kurulu seçimi takip eden yedi gün içinde kendi içinden bir başkan  iki  başkan vekili bir muhasip üye ve sekreterini gizli oy ile seçer.
Yönetim kurul başkanı ve üyelerinin hizmetleri fahridir. bu görev ve hizmetleri nedeni ile kendilerine ücret ödenmez. Ancak bu kimselerin vakıf adına yönetim kurulu kararı doğrultusunda yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanır.
Yönetim kurulunca başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekillerinden birisi başkanın yetkilerini kullanır. İki başkan vekilinden hangisinin öncelikli olarak başkana vekâlet edeceğine yönetim kurulu karar verir”. Muhasip üye vakfın muhasebesini tutar. ve vakıfın kıymetli evrakının nakdinin muhafaza ve sarfından, sekreter kararların çalışmasını düzenlemek, verilen kararların uygulanmasını sağlamak ile görevlidir. Başkan vekili mazereti halinde başkana vekâlet etmek ve sair zamanlarda onun vereceği yetkileri kullanmakla görevlidir.

Madde  :  17.   Yönetim kurulunun Görev e yetkileri  :
Yönetim kurulu, SAM-SEV in yetkili organı olarak vakfı yönetir. Ve SAM-SEV i temsil eder.  Bu sıfat ile kanun tüzük ve vakıf senedinin çeşitli bölüm ve maddelerinde kendisine verilen görevler ile birlikte aşağıdaki işleri yapar.

a)    Vakfın genel durum ve işleri hakkında gerekli kararları alır.
b)    Vakıflar kanun, tüzük veya vakıf senedinin amir hükümleri gereği hazırlanması gereken ve gerekecek olan yönetmelikleri genel kurul kararları doğrultusunda hazırlar ve genel kurulun oyuna sunar.
c)    Vakfın çalışma programını hazırlar ve uygular. Yıllık çalışma programını hesap raporunu ve tahmini bütçeyi hazırlar.

Genel kurulun oyuna sunar. (hazırlanacak bu raporlar yıllık genel kurul toplantılarından en az bir hafta öncesinden itibaren vakıf merkezide ve genel kurul toplantısının yapılacağı olağanüstü toplantı öncesinden 14. maddeye göre üyelerine taktikli örneklerini gönderir.

d)    Vakıfça işletilen ve işletilecek kuruluşların çalışmalarını düzenler. SAM-SEV in araçlarını ve hizmetlerini gerçekleştirmek için her türlü girişimlerde bulunur. Vakıf senedinin 3. maddesinin (n)fıkrası uyarınca vakıf imkânlarından ücretsiz faydalanacakların şartlarını ve sayılarını tespit eder.
e)   vakfın gayesine uygun olan her türlü bağış, yardım ve teberruları vakıf senedinin 13/g maddesi doğrultusunda kabul eder. (Bu takdirde bağışın, vasiyetin ve ölüme bağlı tasarrufların bağış yapan tarafından öne sürülen ve vakıf amacına ters düşmeyen şartları ve mükellefiyetleri yerine getirir).
Vakfın mal varlığını ve gelirlerin vakfın gayesine uygun şekilde kullanmak ve
Genişletmek, bu maksat ile yatırımlarda bulunur.

f)    Vakfın gayesine uygun kurumları ve tesisleri açmak, bunları işletmek bu maksatla binalar yapmak gerekirse binaları yıktırmak yeniden inşa etmek tamir ettirilmek ve genişletmek gayrimenkul kiralama  bu vakıf senedinin 13/c maddesinde kendisine verilecek yetki dahilinde gayrimenkulleri satmak veya başka surette elden çıkarmak, vakfın arsaları ve diğer gayrimenkulleri üzerinde T.C. kanunlarınca kabul edilen her türlü ayni tasarruflarda bulunmak, ipotek almak ipotek vermek ödünç para almak ve uygun gördüğü yatırımlara ve teşebbüslere girmek ve ortak olabilmek gibi işlemleri yapar.
g)    yönetim kurulu üyelerinden imza yetkisine sahip olacakları belirler, her türlü banka ve temsil i gereken hallerde en az iki imza mecburiyeti doğrultusunda işlemlerin ifasını temin edilmesini ve bunların yetkilerini tespit eder.
h)    Vakfı ve idare ettiği kurumları her türlü idari kazai makam ve merciler önünde temsil ve müdafaa eder. Bu kurumlar adına gerektiğinde dava açar veya kabul eder sulh ibra ve feragat hallerinden vakfın çıkarlarına uygun olan hakkını kullanır. Bu hususlarda vekâletnameler verir, gümrük kambiyo PTT. Su elektrik gaz trafik tapu liman banka vs. gibi her türlü makam ve merciler önünde vakfı ve idare kurumları temsil eder ve gerekli her türlü muamelelerde bulunur.
i)    Genel kurulca kendisine verilmiş görevleri yerine getirir.
j)    Gerektiğinde yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve vakfa ait çeşitli faaliyetleri yürütmek üzere iş bu senedin 20. maddesindeki idari kadroyu kurar ve bu amaçla ilgili her türlü idareci ve personel tayin eder ve karalar alır ücretlerini ve statülerini belirler.

Madde_  18.   Yönetim Kurulunun toplanma ve karar alma usulü :

Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır.  Ayrıca Başkanlıkça uygun görülen hallerinde de olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantılar için bütün üyelerine gündem önceden şifahi veya yazılı bildirilmiş olması gerekir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ile karar alır.   Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.Ancak gayrimenkul tahvil hisse senedi alınması  istikraz akdi ve her nevi kıymetli evrak ve bu neviden sayılan belgelerin satın alınması satılması yönetmeliklerin yapılması değiştirilmesi yeniden işletme tesis ve yatırım yapılması vakıf senedinin 9. maddesine göre tasarruflarda bulunulması ile yönetim kurulunun görev bölümü yapması ile senedin 3.maddesinden istifade edeceklerin seçim ve şartlarının tespitinde karar alabilmek için yönetim kurulunun üye tam sayısının yarısından bir fazlasının olumlu oy kullanması şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri üst üste üç kere toplantılara mazeretsiz katılmamaları veya mazeretlerinin yönetim kurulunun çoğunluğu kararı ile geçersiz sayılması halinde üyelik sıfatlarını yitirirler.  Üyeliğini kayıp eden üye yeniden vakıf senedinin 16. maddesindeki usule göre yedek üye seçilir.

Madde-  19-    Vakıf  Yönetim  Kadrosu  :
Vakıf yönetim kurulu, kendi gözetim ve denetimi altında vakıf senedinin 17. maddesi (i)fıkrası doğrultusunda personel çalıştırabilir. Atayabilir.bunların ücretleri ve çalışma koşulları ve görevleri yönetim kurulunca statüleri ile  birlikte tayin ve takdir edilir. Kurucu üyelerin personel kadrosunda bir ücret karşılığı çalıştırılması mümkün değildir. Yönetim kurulu lüzum gördüğü taktirde alınan kararların uygulanmasını vakfa ilişkin çeşitli faaliyetleri tedvir etmek üzere kendisine karşı sorulu olacak ücretli ve mukaveleli bir genel sekreter tayin edebilir. Ayrıca gerekli idari teşkilat ve personelin tayin vazife ve salahiyetlerini tayin ve azillerini yapar. Bu amaçla gerekli araçları tedarik eder. Bu işlemler sırasında tasarruf ön planda tutulmaya çalışılır.

Madde- 20-  Danışma kurulu ve çalışmaları  :
Vakfın yönetim kurulu vakfın ön gördüğü amaçların gerçekleştirilmesi için vakfın bünyesi içinde bilgi, tecrübe ve yardımları ile vakfa faydalı olacağına inandığı kimselerden oluşan bir veya birden fazla danışma kurulu veya danışma kurulları kurabilir. Ve kurulların
çalışma sahaları ayrı ayrı tespit edilir. (spor danışma kurulu, Eğitim danışma kurulu, tanıtma danışma kurulu ekonomi ve kalkınma danışma kurulu v.s ) danışma kurulları iki yıl için yönetim kurulunca tespit edilen sayıda vakıf kurucu üyelerinden oluşur. yönetim kurulu üyeleri danışma kurullarının tabi üyesidir. Ve yılda en az altı defa ve yönetim kurulunun olağanüstü toplantıya çağırdı zamanlar toplanır. Çalışmalarına ilişkin ayrıntılar bir yönetmelikle tespit edilir. Danışma kurulu üyeliği fahridir. Sadece vakıf merkezinin bulunduğu şehir dışında ikamet eden üyelerin seyahat masrafı yönetim kurulunun tayin ettiği miktarla kendilerine ödenir.

Madde-  21-        Denetleme  Kurulu
Genel kurul kendi üyeleri arasından iki yıl için üç asil ve üç yedekten oluşan denetleme kurulunu gizli oy ile seçer. SAM-SEV teftiş makamının ve 903 sayılı kanun çerçevesinde yapılacak denetimi dışında kendi içinden seçimle gelen deneticileri aracılığı ile vakfın gelir gider ve bunların dayanağı belge fatura ve dosyaları diledikleri zaman incelenebilir.
Denetçiler yapılan harcamaların kararlara uygun olup olmadığını, mali işlemlerde herhangi bir yasalara ve vakıf     senedine aykırılık olup olmadığını incelerler. Rapor hazırlarlar. Bu raporlarını genel kurul toplantısından en az bir hafta önce vakıf üyelerinin tetkikine vakıf merkezinde ve toplantının yapılacağı yerde hazır bulundururlar.Ayrıca vakıf senedinde kanun doğrultusunda kendilerine verilmiş sair görevlerini ifa ederler.
Denetim kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir. Bu görevleri nedeni ile kendileri ücret ödenmez. Ancak bu kimselerin görev icabı vakıf     adına yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanır.

BÖLÜM—V-

VAKFIN HESAPLARI.

Madde- 22-   Vakfın muhasebe- Bütçe ve Kesin Hesabı:
Vakfın muhasebesi hesap dönemleri itibarı ile bütün gelir harcama fon ve varlıkları ayrı ayrı takip etmeye imkân verecek şekilde tutulur.
Her yıl ekim ayı sonuna kadar vakfın takip eden bütçe dönemi için geçerli olacak gelir ve harcama tahminlerini gösteren bir *bütçe taslağı*hazırlanarak yönetim kurulunun tetkikine sunulur. Tetkik sonrası tasdik olunur. Hesap dönemi içindeki harcamalar bütçede ayrılan ödenekler dâhilinde yapılır.
Harcamalar amaca uygunluk ve tasarruf ilkelerine riayet edilerek yapılır. Vakfın kesin hesabı ilgili hesap denimi içinde elde edilen gelirleri yapılan harcamaların ve ayrılan fonların kesin tutarlarını ihtiva eder. Kesin hesap ilgili hesap dönemi takip eden üç ayın sonuna kadar hazırlanarak yönetim kuruluna takdim edilir. yönetim kurulu iki ay içinde gerekli incelemeleri yaparak kesin hesabı taktik eder.

Vakfın kesin hesap durumunu gösteren bir örneği teftiş makamına hesap dönemi sonunda gönderilir.

BÖLÜM— V1  _

VAKFIN SONA ERMESİ VE TESFİYESİ:

Madde- 23-    Vakfın Fesih ve Tasfiyesi. :

Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine fiilen ve hukuken imkan kalmaması vakfın mal varlığının keza bu amaçları gerçekleştiremeyecek yetersizliğe düşmesi halinde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun üye tam sayısının 2/3 ünün oyu ile vakfın tasfiyesine karar verilebilir. Bu durumda vakfın mal varlığı SAMSUNSPOR a devir edilir.

Madde 24-        TASFİYE KURULU:
Tasfiyenin gerektiği ahvalde, mahkeme ve benzeri organın aksine bir kararı olmadıkça o tarihteki yönetim kurulu vakfın *tefsiye kurulu* haline dönüşür.  Ve bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.
Tasfiyenin sonuçlanması halinde mahkemeye teftiş makamına bildirilir. Ayrıca ilan sureti ile kamuoyuna gerekçesi ile duyurulur. Tasfiyesi sona eren vakfın bütün defter ve belgeleri teftiş makamına teslim edilir.

BÖLÜM-  V11_

ŞEREF  ÜYELİĞİ:

Madde_  25-   Şeref Üyeliği:

SAM-SEV e ve SAM-SEV amaçları doğrultusunda yaptığı yararlı faaliyetler ve üstün hizmetler ve katkılar nedeni ile belirli kişilere  *  Şeref üyeliği * verilebilir. Şeref üyeliği, yönetim kurulunun 2/3 ünün çoğunluğunun kararı ile bu kararın genel kurula sunulması ve genel kurulun o toplantıya iştirak edenlerinin 2/3 ünün kabule ilişkin kararı ile verilebilir. Şeref üyeleri vakıf mütevelliler kuruluna (genel kurula)üye olarak katılır.

BÖLÜM-  -V111_

DİĞER MADDELER:

Madde_ 26_     Vakfın sona ermesi:

Vakıf, bu senedin 23. maddesindeki esaslar dairesinde genel kurulca verilen tasfiye kararının ifası ve 903 sayılı yasa ile değiştirilen Medeni kanunun 74/2 maddesi hükmü uyarınca mahkemece dağıtılmasına karar verilmesi veya bu kanuna göre çıkartılmış tüzüğün 30. maddesindeki şartların tahakkuku üzerine sona ermiş olur.

Madde_   27 _    Başlangıç Hükmü:
Bu vakıf senedinin *Başlangıç *  bölümü vakıf senedinin ayrılmaz bütünüdür.

Madde_   28 _   Vakıf senedinin değiştirilmesi, Yorumlanması:
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, yönetim kurulunun üye tam sayasının yarısından bir fazlasının teklifi ile genel kurulun vakıf senedinin 14. maddesindeki zikredilen nisap ve oylamaya göre gerçekleştirebilir. İş bu vakıf senedinin herhangi bir hükmünün
yorumlanması vakıf genel kuruluna aittir. Bu senette yazılı olmayan hususlardan T.C. Vakıflar kanununun hükümleri uygulanır.

BÖLÜM-1X  _

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici madde_1-    İlk yönetim kurulu asil ve yedek üyeliği:
Vakfın tescilini takip eden bir yıl zarfında faaliyette bulunmak üzere vakıf senedinin başında isimleri yazılı kuruculardan ilk dokuz kişisi vakfın müteşebbis yönetim kurulu asli üyeleridir. Bunu takip eden dokuz kişi müteşebbis yönetim kurulu yedek üyesidir.

Geçici madde 2- İlk Denetçiler Asil ve Yedek Üyeleri:
Bu sözleşme ile tescilini takip eden ilk bir yıl için ve takip eden tarihte yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar vakıf senidinin başında isimleri yazılı kurucular listesinin müteşebbis yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin isimlerinin yazılışından sonra isimleri yazılı ilk üç kişi asil denetici üye, takip eden üç kişi yedek denetici olarak görevlidir. Bu heyetle ilk genel kurula kadar (olağan)  görevlidirler.

© 1988-2024 SAM-SEV | Samsun, Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı | Tüm hakları saklıdır